Vacancies

 • Amount: 1
 • Area: HCM
 • Expiration date:
 • Amount: 1
 • Area: HCM
 • Expiration date: 07/31/2020
 • Amount: 0
 • Area: HCM
 • Expiration date:
 • Amount: 0
 • Area: HCM
 • Expiration date:
 • Amount: 0
 • Area: HCM
 • Expiration date:
 • Amount: 0
 • Area: HCM
 • Expiration date:
 • Amount: 0
 • Area: HCM
 • Expiration date:
 • Amount: 0
 • Area: HCM
 • Expiration date:

Recruitment

Work environment

The company is interested in the working conditions of employees: arranging a comfortable, cool and clean workplace.

Dynamic working environment, professional, always creating conditions for each employee has the opportunity to assert themselves, promote their full capacity. In the work, there is always the support and guidance of superiors, the coordination of colleagues and related departments in the spirit of the overall development of the Company.

Welfare policy

Chính sách phúc lợi Du lịch: Hàng năm, Công ty tổ chức các chuyến tham quan và nghỉ phép cho nhân viên nhằm tái tạo lực lượng lao động, tạo sự đoàn kết trong nhân viên của Công ty. Khám sức khỏe định kỳ. Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho nhân viên của Công ty. Chi phí khám sức khỏe do Công ty chi trả. Công ty xây dựng tất cả các khoản phụ cấp, tạo điều kiện cho nhân viên hoàn thành nhiệm vụ: Trợ cấp điện thoại, trợ cấp làm việc, trợ cấp trách nhiệm .. Lập các khoản khấu trừ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định hiện hành. Các chế độ về thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động, trợ cấp thôi việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật.