Dự án KPIC Office
Năm 2019
Địa chỉ Sai Gon Central , HCMC