Dự án NEXON OFFICE
Năm 2019
Địa chỉ VIETTEL TOWER , HCM
Diện tích 650sqm