Chăm Sóc Khách Hàng

Mr. Kim Woo Sung (Monty)

Business Development Executive

Mr. Quang

Business Developer

CRYSTAL CO.,LTD

Trụ Sở Chính Hồ Chí Minh

Văn phòng Hà Nội

Nhà máy Hà Nội