Dự án BUSAN BANK
Năm 2016
Địa chỉ 15th FL Kumho Asiana HCM
Diện tích 360sqm