Dự án DADA STUDIO
Năm 2018
Địa chỉ 3rd Vista Verde HCM
Diện tích 1725sqm