Dự án Lotter callcenter
Năm 2019
Địa chỉ Hanoi
Diện tích 410m 2