Dự án NH Securities Ho Chi Minh
Năm 2019
Địa chỉ 310m 2