Dự án SAMSUNG HUBKID
Năm 2018
Địa chỉ District 1, HCMC
Diện tích 450 sqm