Dự án SHINHAN BANK SALA 2 DISTRICT
Địa chỉ A-00.20, A-00.21, C1 (Sarica), 06 D9st, An Loi Dong W, 2 Distr, Ho Chi Minh