Dự án C.E.O Suite HCM - Crystal Design TPL
Văn Phòng

C.E.O Suite HCM

Dự án C.E.O suite Ho Chi Minh
Năm 2018
Địa chỉ 21th Vietcombank Tower ,HCM
Diện tích 1130m 2
Phạm vi công việc Đang cập nhật ...

Đang cập nhật nội dung ...