Dự án C.E.O suite Ho Chi Minh
Năm 2018
Địa chỉ 21th Vietcombank Tower ,HCM
Diện tích 1130m 2